MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA?

Az Emberi Jogok Európai Bírósága nemzetközi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg. Annyi bíróból áll, amennyi az Európa Tanács azon tagállamainak száma (jelenleg 47), amelyek megerősítették az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezményt. A Bíróság bírái egyéni minőségükben járnak el, és nem képviselnek egyetlen államot sem. A kérelmek feldolgozása során a Bíróságot a Hivatal segíti, amely jórészt a tagállamokból származó jogászokból, más elnevezéssel jogi titkárokból áll. A jogászok teljes
mértékben függetlenek országuktól, és nem képviselik sem a kérelmezőket, sem az államokat.

MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI EGYEZMÉNYE?

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye nemzetközi szerződés, amelyet az Európa Tanács tagállamai jogosultak aláírni. Az Egyezmény hozta létre a Bíróságot és határozza meg annak működését, valamint tartalmazza azon jogok és biztosítékok felsorolását, amelyeknek tiszteletben tartását az államok vállalták.

MILYEN TEVÉKENYSÉGET FEJT KI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA?

A Bíróság funkciója az Emberi Jogok Európai Egyezményének az alkalmazása. Feladata annak biztosítása, hogy az államok tiszteletben tartsák az Egyezményben foglalt jogokat és biztosítékokat. Ezt az egyének – vagy esetenként államok – által benyújtott panaszok (ún. „kérelmek”) megvizsgálásának útján látja el. Ha megállapítja, hogy valamelyik tagállam megsértette ezeket a jogokat és biztosítékokat, ítéletet hoz. Az ítéletek kötelező jellegűek: az érintett államok kötelesek azokat végrehajtani.

MILYEN ESETEKBEN FORDULHATUNK AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ?

Kérelemmel fordulhat a Bírósághoz az a személy, aki úgy gondolja, hogy személyesen és közvetlenül áldozata lett az Egyezményben vagy annak kiegészítő jegyzőkönyveiben foglalt jogok és biztosítékok megsértésének. Kérelem csak olyan állam ellen nyújtható be, amely részese az Egyezménynek.

További hasznos információk a következő linkeken érhetőek el:

http://www.echr.coe.int/sites/search_eng/pages/search.aspx#{"contentlanguage":["hu"]}

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/magyar-nyelvu-tajekoztatok-a-birosaghoz-fordulasrol-hasznos-linkek

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/emberi-jogok-europai-birosaga